Det är en gemensam rapport från Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen som jämför kvalitén i äldreomsorgen. Med alla aspekter sammanvägda hamnar Gnosjö på en tredjeplats vad gäller hemtjänsten.

Det säger att vi har en väldigt bra hemtjänst och att våra vårdtagare är väldigt nöjda med den vård de får, säger Maritha Josefsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Gnosjö kommun.

Det är på frågor om inflytande i vården, tillräckligt med tid och hemtjänsten i sin helhet som brukarna i Gnosjö visat sig vara bland de mest nöjda i landet.

Framförallt har vi ett bra bemötande, en delaktighet, man har en flexibilitet och jobbar alltid för vårdtagarens bästa, kommenterar Maritha Josefsson.

Vad gäller särskilt boende hamnar kommunen på en 151:a plats bland landets 260 kommuner. Här finns en del förbättringsområden som kommunen ska ta fasta på. Det är frågor som rör delaktighet, inflytande och aktiviteter.

 Det finns en förbättringspotential där och vi har börjat titta på detta.

I förbättringsarbetet vill man involvera brukare och anhöriga i dialogen för att se hur man skulle kunna utveckla verksamheten.

 Det är också viktigt att vi i arbetet plockar in information från exempelvis pensionärsföreningar. Vi har samtal idag med dessa men vi skulle kunna ha det mer.

En annan jämförelse som gjorts rör mediciner. I kommunen hamnar man lågt på andelen personer som tar olämpliga mediciner. Det rör sig om bland annat lugnande medel som inte är lämpliga att äldre tar. Gnosjö hamnar betydligt lägre än rikssnittet och även i jämförelse med grannkommunerna. Det beror bland annat på att kommunen tillsammans med apoteket och vårdcentralen haft ett projekt för att minska andelen äldre som tar dessa mediciner.