Värnamo kommun har en uttalad ambition att växa. Visionen är att bli 40 000 invånare till 2035. Strävan att växa i kombination med löftet om flera bostäder i väntan på höghastighetsjärnvägen ställer stora krav på att hitta mark för bostadsbyggande.

Nyligen antog kommunfullmäktige det som kallas "Bostadsförsörjningsplan 2016–2020". I den pekar man ut vilka projekt som är på gång samt vilka områden som är eller ska bli färdiga för bostadsbebyggelse.

Tre stora områden ligger åt Vidöstern till.

Vid Helmershus väster om Vidöstern finns redan detaljplaner som möjliggör uppåt 100 bostäder i såväl småhus som flerbostadshus. I planen påpekas att närheten till sjön erbjuder ett mervärde som bör tas till vara, till exempel genom båtbrygga och badplats.

Bostäder ska det också bli på fälten som ligger mellan sjukhusområdet och riksväg 27. Området är inte planlagt men kommunen uppskattar att där kan få plats ett 100-tal bostäder. Även i det här fallet påpekas närheten till Vidöstern: "Utsikten över Lagadalen gör området attraktivt", står det i planen.

På östra sidan av Vidöstern pekar planen ut ett mycket stort område från Vandalorum och någon kilometer söderut. Där – i Nöbbele – kan man enligt kommunen få plats med ett par 100 bostäder. För en del av marken pågår redan arbetet med att ta fram ett samrådsförslag för en framtida detaljplan. För den övriga marken håller ett planprogram på att tas fram. Bostäderna i Nöbbele kommer enligt bostadsförsörjningsplanen att erbjuda såväl stadsnära som sjönära kvaliteter.

Håkan Johansson (KD), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, håller med om att de nya bostadsområdena kommer att förändra landskapsbilden runt Vidösterns spets. Han ser det dock inte som att något vackert blir förstört.

– Det är väldigt olika vad man tycker är vackert. Det kommer något annat i stället, säger han och tillägger:

– Visst kan man ställa sig frågan hur mycket en stad kan och bör breda ut sig, men det är där det finns mark och självklart ska det byggas med respekt för det gamla jordbrukslandskapet. Dessutom ligger allt utanför strandskyddat område.