Den 21 april fattade barn- och utbildningsnämnden beslut i det omdiskuterade ärendet om Ängs skola.

Beslutet innebär bland annat att

Två överklaganden har inkommit. Ett är undertecknat av samhällsföreningen i Äng, medan det andra är sekretessbelagt vad gäller avsändarna, men innehållet i dem är i stort sett likadant.

De vill att beslutet om den organisatoriska förändringen upphävs och har yrkat inhibition, vilket innebär att beslutet inte gäller innan förvaltningsrätten kommit med ett avgörande.

”Vi anser att beslutet är taget på felaktiga grunder och önskar härmed att beslutets underlag granskas”, skriver de.

De menar att förändringen inte stödjer alla i verksamheten och att beslutet bryter mot barnkonventionen. Dessutom tycker de att det är oklart vilka som förslaget är en förbättring för – de skolbarn som är kvar eller de som flyttar?

Att barnen redan uppfyller målen, enligt läroplanen, i Ängs skola är också en aspekt de tar upp.

Elevflytten innebär mer plats för förskolan som redan sedan en tid tillbaka har verksamhet i Ängs skola. Detta är också något som personerna riktar kritik mot då skollokalerna i Äng inte är anpassade för så små barn.

Att det är platsbrist på Ängs skola är inget det råder tvekan om, men de menar att det inte är rimligt att flytta på de större barnen för att ge plats till de mindre, utan att en utbyggnad av förskolan vore en bättre långsiktig lösning.

De önskar att en risk– och konsekvensanalys av skolförändringen görs samt en kostnadskalkyl och de påpekar även att oro finns inför hösten, dels bland eleverna och deras föräldrar, men även bland personalen.

”Det är många frågetecken som behövas rätas ut inför skolstarten 2016 gällande Ängs skola och dess framtid”, skriver de.

Inhibitionen innebär att kommunen inte kan arbeta vidare med organisationsförändringen förrän förvaltningsrätten ger besked i ärendet, men Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att de bör få ett sådant inom en vecka.

På måndag ska vi skicka in vårt underlag och sedan räknar vi inom en vecka med att få besked om vi kan gå vidare, säger han och fortsätter:

Om förvaltningsrätten säger nej, kan det påverka hösten, men om de avslår begäran påbörjas arbetet.

En förälder som är av annan åsikt än den som framförs i överklagandena ringde tidningen för att påpeka just att det finns de som har annan åsikt. Han säger att det inte är många veckor kvar tills sommarlovet och att eleverna i Äng inte hunnit titta på skolan eller träffa eleverna där. Överklagan blir som en broms menar han och tar upp den oro som beskrivits i dem.

Nu är vi ju oroliga över det här i stället, säger han.