Värnamo Nyheter berättade häromdagen om den som boende i Nöbbele och många andra har riktat mot kommunens planer på att bygga hundratals bostäder på jordbruksmarken i Nöbbele.

Nu ställer sig Centerpartiet på samma sida.

– Det är ett jättefint bostadsområde som man har ritat – men det ligger helt fel, säger kommunfullmäktigeledamoten Maria Johansson (C).

Centerpartiet ser flera skäl till att säga nej till en exploatering i Nöbbele. Inte minst har man lyssnat på de som driver företag i det aktuella området. Jordbruk, mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur är några av de registrerade verksamheterna.

– De beskrev hur viktig marken är för dem för att de ska kunna driva sina företag, säger Maria Johansson som själv var med på det samrådsmöte som hölls nyligen.

– Att slå undan benen på de här företagen känns inte bra, säger Eva Eriksson (C) som förutom ledamot i fullmäktige också är kretsordförande för partiet i Värnamo kommun.

I likhet med många andra kritiker hänvisar C också till Miljöbalken som säger att brukningsvärd jordbruksmark får bebyggas "endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk".

– Det måste vara väldigt starka intressen om man ska bygga på jordbruksmark och dessutom finns det ju andra platser att bygga på. Lagen är tydlig, säger Maria Johansson och fortsätter:

– Vad har vi för självförsörjningsgrad? Vi ska vara rädda om de produktiva jordbruk vi har – och i Nöbbele är jordbruket högproduktivt.

Kommunen har pekat ut flera andra områden som kan bli aktuella för bostadsbyggande. Ett av dem ligger vid Prostsjön.

– Vad jag har hört kan man utöka byggrätten där i skogen utan att det syns. Det skulle man kunna titta på, säger Eva Eriksson som också nämner Maramö norr om Värnamo samt utåt Hörle som tänkbara alternativ för bostäder:

– Maramö är jättefint, det ligger högt och det är skogsmark där. Kan man bygga ut mot Hörle skulle Hörle bli mer attraktivt.

– Kanske kan vi också bygga ihop Värnamo med Bor. Sen kan vi göra ännu mer förtätningar inne i stan, säger Maria Johansson.

Läs mer: Stan ska böja sig runt sjön

Det aktuella området i Nöbbele pekades ut som ett utredningsområde i den översiktsplan som kommunen antog 2006. Centerpartiet sa ja till den planen.

– Jag vet inte vad man sa då exakt men om det talades om att det skulle vara fullt med hus så kan man säga att vi har ändrat oss i dag. Vi tycker att man har funderat ett steg för långt och det finns andra platser som är bättre att bygga på, säger Eva Eriksson.

Om de övriga allianspartierna och Miljöpartiet – som i förra valet ingick en valteknisk samverkan – ställer sig på Centerpartiets sida kan planerna på en exploatering i Nöbbele komma att skrotas. Enligt Maria Johansson och Eva Eriksson har man dock inte förankrat sitt ställningstagande hos de andra partierna.

Till det kommer naturligtvis frågan om vad oppositionspartierna tycker om att bygga 350–400 bostäder på slättlandskapet i Nöbbele.