Kyrkomötets tidigare ordförande Gunnar Sibbmark, Rydaholm, har lämnat jordelivet.

Gunnar Sibbmark bars av sin tro – och av kärlek till vår folkligt förankrade kyrka. Det var naturligt för Gunnar att ställa sig till Svenska kyrkans förfogande. I årtionden verkade han som kyrkvärd och förtroendevald i församling och på nationell nivå. Fram till sina sista veckor i livet, fanns han på plats som kyrkvärd i sockenkyrkan.

År 2004 valdes Gunnar Sibbmark till ordförande i Svenska kyrkans högsta beslutade organ, kyrkomötet. Med värme och integritet tog han sig an den utmanande uppgiften att leda – och samla – 250 övriga ledamöter och fjorton biskopar i dialog och beslutsfattande. Under Gunnars tio år som ordförande tog Svenska kyrkan en rad nya steg som påverkar kyrkans både utåtriktade och interna arbete.

Med fenomenal skicklighet hanterade Gunnar Sibbmark kyrkomötets demokratiska hantverk: Propositionsordningar med många led av kontrapropositioner fördes fram, tydligt och snabbt. Samtidigt fanns där Gunnars vänliga omtanke om varje ledamot och biskop – att var och en skulle ha goda och likvärdiga förutsättningar att delta i Kyrkomötets arbete. Gunnar strävade också efter att ta tillvara Kyrkomötet – inte minst det högtidliga öppnandet – för att hos en bred allmänhet synliggöra Svenska kyrkan och folkkyrkans demokratiska uppbyggnad. Han lyckades väl! ”För sitt respekterade och integrerande ledarskap” tilldelades Gunnar Sibbmark Stefansmedaljen av ärkebiskop Anders Wejryd.

Gunnar Sibbmark var född 1946. Till professionen var han matematik- och fysiklärare. Under många år verkade han som kommunalråd för moderaterna i Värnamo kommun. På senare år var han vd för Europakorridoren och starkt pådrivande för snabba, smarta tågförbindelser mellan Stockholm och Tyskland.

I Svenska kyrkan ska vi fortsätta att tala om Gunnar Sibbmark. Han var en respekterad och samlande ledare i och för den öppna, demokratiska folkkyrkan. Närmast sörjande är hustrun Marie-Louise och vuxna söner.

Karin Perers

Kyrkomötets ordförande, som efterträdde Gunnar Sibbmark år 2013