Fredagen var sista dagen att lämna in synpunkter på förslaget att bygga 350–400 bostäder på de öppna markerna söder om Vandalorum.

Att satsningen engagerar står helt klart. Över 30 personer och organisationer har skickat in synpunkter till kommunen.

Lika klart är det att motståndet mot bostadsbyggande i området är massivt. Värnamo Nyheter har läst skrivelserna. Argumenten är många och känslorna starka.

När det gäller frågan om att bygga bostäder på jordbruksmark hänvisar många till Miljöbalkens tredje kapitel paragraf fyra. Där tas frågan om avvägningen mellan behoven upp: "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk".

Till skillnad från kommunen anser många att bostadsbehovet inte väger tyngst. En person menar att förslaget till exploatering är ett både "lagstridigt och urskiljningslöst" ianspråkstagande av jordbruksmark som dessutom inte motiveras i planprogrammet. Personen får stöd av länsstyrelsen som anser att "kommunens avvägning mellan jordbruksmarkens värden och intresset av att bygga bostäder bör utvecklas" och att "ställningstagandet bör motiveras mer utförligt i det fortsatta arbetet".

Även LRF:s kommungrupp är kritisk. Bland annat undrar man varför det finns en estetisk analys av landskapet men inte en analys av jordbruksmarkens värden.

En privatperson formulerar oron så här: "Förutsättningarna för framtida lokalproducerade grödor försvåras: Ett decimerat odlingslandskap med små åkrar och hagar riskerar att endast bli ett pittoreskt bihang till den nya bebyggelsen".

Flera personer skriver uttryckligen att deras verksamheter måste läggas ned om området exploateras enligt kommunens förslag. Det anser man vara ett svek från kommunens sida gentemot kommande generationer: "Värnamo har endast 7 procent åkermark, det går utmärkt att bygga på övriga 93 procent", skriver man.

"Eftersom vi redan – till kommunen – tvingats sälja bort omgivande skogsmark är detta spiken i kistan för gårdens användningsområden och därmed värde", skriver en annan.

En person påpekar att området har varit befolkat i minst 4 000 år och att alla gårdar i Nöbbele by sedan medeltiden har varit belägna på en åsrygg. "Man byggde på bergryggar och moränkullar för att spara varje uns av den goda jorden", skriver en person och tillägger att det var först i slutet av 1800-talet som en gård flyttades ned till jordbruksmarken. Personen avslutar med ett fetstilat "Bevara Nöbbele".

Många som bor i området är minst sagt förbannade på hur man ser på den lantliga miljön i och kring Nöbbele by.

En person anser att det handlar om rent förakt mot såväl människor som historien: "Den i planprogrammet beskrivna 'goda visuella upplevelsen och åtkomst till stora delar av landskapet' som de nya boende ska få åtnjuta låter som ett skämt när man har en fastighet i området". I förlängningen ser personen att det lantliga inslaget försvinner helt: "Bebyggelsen blir en förort utslängd på en åker på landet".

"Ogenomtänkt och respektlöst", skriver en annan medan ytterligare en skribent menar att det handlar om "en utplåning av Nöbbele by". Bland annat påpekar personen att gång- och cykelbanor är inritade över privata tomter och där det finns betande djur. Dessutom hävdar personen att uppgiften i kommunens bostadsförsörjningsplan om att det bara bor ett tiotal personer i Nöbbele är helt fel: "här bor betydligt fler", står det i yttrandet.

Också Värnamo Hembygdsförening är kritisk och kallar förslaget både kortsiktigt och dumdristigt. Föreningen ser Nöbbele by "som ett av Värnamo kommuns mest välbevarade och levande kulturarv" och att ge sig på åkermarken där tycker man vittnar om "en aningslöshet och en okunskap som saknar motstycke".

Att Värnamo kommun är en ekokommun tas upp i flera skrivelser. En person menar att man inte lever upp till Sveriges ekokommuners villkor att arbeta mot utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald. "Ingenstans i planprogrammet kommenteras detta och inget tyder heller på att man ens vill vara det föredöme som medlemskapet förpliktigar till".

"Värnamo kommun en ekokommun? Hur rimmar det?", skriver en annan.

Värnamo Naturskyddsförening å sin sida befarar att exploateringen kommer att skada de värdefulla naturmiljöer som finns i området.

Flera uttrycker också oro för Vandalorums del. "Som det är nu speglar Vandalorum och åkermarken det öppna jordbrukslandskapet, som vi skall vara rädda om. Sätts de här husen upp på åkermarken blir perspektivet på det öppna jordbrukslandskapet förstört och Vandalorum kan påverkas negativt", skriver en person.

Vandalorum utformades för att passa in i den lantliga miljön i området och det skulle, enligt en skribent, helt raseras om det byggs flerfamiljshus med upp till fyra våningar i närheten: "Museet kommer att vara helt fel i den nya omgivningen. Besökare från övriga Sverige och hela världen kommer att undra över kommunens beslut om bebyggelse".

Vandalorum självt har också tyckt till. Styrelsens ordförande Jan Ove Forsell skriver att det öppna landskapet är "avgörande och en del av identiteten" för konstmuseet. Om kommunen ändå vill exploatera området har Vandalorum ett oeftergivligt krav att kommunen stryker förslaget om bebyggelse närmast museet.

Att det måste byggas även på Nöbbeleslätten är det också många som ifrågasätter. "Fullständigt onödigt" kallar en person projektet och påpekar att det redan finns byggklara tomter på många andra håll runt om i kommunen. En annan föreslår högre bebyggelse inne i Värnamo, vilket skulle ge fler bostäder men också en mer modern centralort.

En tredje person föreslår ett Värnamo sjöstad på Vidösterns västra sida vid Helmershus: "Det kan bli en symbol för en kreativ kommunledning", står det i yttrandet.

Några hänvisar också till torsdagens besked från Trafikverket som gjorde höghastighetsjärnvägens framtid än mer osäker. Kanske måste man inte bygga så många bostäder som man hittills sagt.

22 markägare och boende i Nöbbele by har också skickat in en gemensam skrivelse till kommunen. I den tar man upp ytterligare en aspekt: "Vattenflödet i hela Nöbbele by har redan ökat dramatiskt sedan Bredastensområdet exploaterats och skogen tagits bort. En exploatering av Nöbbele by kommer att förvärra detta ytterligare och påverka de lerlager som hela byn vilar på", skriver man.

Läs också: