Fram till torsdagen arbetade staben för krisledningen i Gislaveds kommun med information, utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, och och beslut utifrån nya nationella direktiv. Nu har man gått in i nästa skede, att säkra bemanningen till den viktiga vården och omsorgen i kommunen om krisläget blir ett faktum – att allt fler blir sjuka av coronavirus.

– Det vi gör just nu är att se över vilka samlade resurser vi har. Vi skapar en beredskap för att samhället i sin helhet ska kunna lösa den här situationen. Med hjälp av HR-avdelningen har vi tagit reda på vilka yrkesgrupper i kommunen som skulle kunna flyttas och skulle kunna få nya arbetsuppgifter vid en kris, berättar Eva Gardelin-Larsson, som är chef för krisledningsstaben och fortsätter:

– Vårt huvudfokus just nu är att säkra bemanningen inom vården och omsorgen i Gislaveds kommun. Vi har utrett förutsättningarna i alla förvaltningar för att se att det går att flytta personal väldigt snabbt om det skulle behövas.

Hur kommer det i så fall att gå till?

– Om det blir aktuellt så kommer den yrkesgrupp som flyttas att få en introduktion för att bli redo att gå in i nya arbetsuppgifter. Det är sådana förberedelser som behöver göras nu.

Vilka yrkesgrupper kan bli aktuella för att gå in i nya arbetsuppgifter?

– Vi håller just nu på att jobba med vilka grupper som kan bli aktuella och hur vi ska kommunicera ut detta till de berörda grupperna.

Krisledningsstaben kommer nu också att inventera vilka av kommunens medarbetare som har kompetens eller erfarenhet som de kanske inte arbetar med just idag, men som kan vara en värdefull resurs vid ett krisläge. Det kan till exempel handla om de som har utbildning för vård och omsorg, men som idag arbetar med något annat inom kommunen.

Kan det bli aktuellt att även plocka in personal med kompetens som i dagsläget arbetar utanför kommunens verksamhet?

– Det kan det bli. Det finns andra kommuner som har tagit hjälp av volontärer. Det handlar om att ta tillvara alla krafter vi har i samhället. Det är också en av frågorna vi nu undersöker.

Krisledningsstaben i Gislaveds kommun varierar mellan tio och 15 personer per dag. Precis som övriga kommuner i länet finns det en person som har ansvar för att stämma av med länets övriga kommuner.

– Vi följer väldigt noga hur det utvecklar sig på alla plan i samhället, för att se vilka effekter det kan få på vår verksamhet i kommunen. Det kan till exempel handla om hur det kan påverka verksamheter i Gislaveds kommun om Värnamo sjukhus skulle få väldigt mycket att göra.

– Med hjälp av vårt näringslivsbolag Enter följer vi även hur det utvecklar sig i vårt lokala näringsliv och vi följer också noga hur andra kommuner gör, säger Eva Gardelin-Larsson.

Relaterat till artikeln