Jordbruksmarken är också viktig för den biologiska mångfalden. Det finns till exempel ett betydande antal fågelarter som är beroende av det öppna odlingslandskapet.

Mot bakgrund av att det i förslaget till ny översiktsplan står att ingen jordbruksmark i stadsnära lägen vid Värnamo stad är skyddad mot exploatering undrar vi nu hur våra lokala politiker tänker i den här frågan. Vi hoppas på att få klarhet i detta vid den debatt, som vi anordnar på Vandalorum ikväll.

Ulf Alexandersson

LRF Värnamo kommungrupp

Peter Thorén

Värnamo naturskyddsförening