Replik på: ”Hur fördelas bidragen 8 mars 2018?”


2015 tilldelade staten Gislaveds kommun en summa pengar för att arbeta med integration. Dessa pengar var avsedda att användas 2016 och 2017. Av dessa medel avsattes två miljoner kronor där föreningar kunde söka bidrag till arbete med integration. Samtliga beslut om bidrag är beslutade av kommunstyrelsen och inte av en enskild tjänsteperson.

I ansökan krävdes en projektplan som skulle innehålla både verksamhet och kostnader. Bestämda krav fanns angående redovisning av verksamhet samt hur den ekonomiska redovisningen skulle gå till.

Det framgick också tydligt att om projektplanen inte följdes och om kostnaderna inte kunde styrkas med godkända kvitton skulle detta innebära en återbetalning till kommunen. Det har också tydligt framgått när slutredovisning för projekten ska ske.

Under projektets gång har det funnits handläggare i Gislaveds kommun som funnits behjälpliga att svara på frågor om så har önskats.

Beslut om återbetalning togs av kommunstyrelsen när sista datum för slutredovisning passerats med flera månader. Under denna tid har flertalet möten ägt rum samt skriftliga påminnelser skickats ut för att föreningen skulle kunna få till en redovisning. Eftersom ingen ytterligare redovisning lämnades in är därmed inte kraven för projektet uppfyllda vilket innebär att projektet är ogiltigt.

Annons

Eftersom kraven ej uppfylldes innebar detta en återbetalning till Gislaveds kommun från föreningen. Det finns nu ett avtal som reglerar återbetalningen. Efter att beslut om återbetalning tagits är redovisning av projektet inte längre aktuellt.

Malin Aronsson

Kommundirektör

Maria Martini

Ekonomichef

Gislaveds kommun

Insändare: Hur fördelas bidragen?

Relaterat: Niclas Palmgren: ”Trastens IF har vilselett oss”