Den omdebatterade skolomorganisationen innebär att tre F-6-skolor i Gislaved blir två F-3-skolor och en 4-6-skola samt att nya upptagningsområden för de skolor som omfattas av beslutet ska gälla. VN har tidigare berättat om föräldrars motstånd till den förändrade skolorganisationen och att en företrädare för föräldrarna valt att överklaga beslutet genom att ansöka om laglighetsprövning.

Annons

Enligt överklagan anser föräldrarna att beslutet är av ett sådant slag att det borde ha fattats av kommunfullmäktige, inte av barn- och utbildningsnämnden. Man menar även att beslutet strider mot kommunallagen eftersom det kommer att öka kommunens kostnader på ett onödigt sätt samt att man vid beslutsfattandet inte har sett omorganisationen ur ett barnperspektiv.

I sitt beslut hänvisar Förvaltningsrätten i Jönköping bland annat till det kommunala styrdokumentet, i vilket barn- och utbildningsnämnden anges som den nämnd som ansvarar för konkretiseringen av förändringen av skolstrukturen. Förvaltningsrätten bedömer att nämndens beslut om ändring i skolorganisationen är en sådan fråga som rör förvaltningen för vilken nämnden har befogenhet att besluta om. Även om hänsyn tas till att det överklagade beslutet kommer att medföra förändringar för många kommuninvånare anser förvaltningsrätten att beslutet inte är av "sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i den mening som avses i kommunallagen".

Sammanfattningsvis väljer därför förvaltningsrätten att avslå föräldrarnas överklagan.