Annons

Annons

Annons

Hörle/Rusken

1800 fler i Jönköpings län får jobb nästa år

Text

Det verkar se fortsatt stabilt ut på arbetsmarknaden i Jönköpings län och det goda konjunkturläget kommer att råda under 2019. I alla fall enligt Arbetsförmedlingens prognos som presenterades under onsdagen.

Arbetsmarknaden kommer se relativt ljust ut nästa år enligt senaste prognosen.

Aktiviteten är fortsatt hög både i världsekonomin och i den svenska ekonomin, vilket bidrar till ett fortsatt gott konjunkturläge i Jönköpings län, står det bland annat i rapporten för länet. Stämningsläget bland de privata arbetsgivarna är fortsatt gott men dämpas något under senare delen av 2019. Mönstret ser likadant ut i de flesta branscher i länet.

Annons

1800 fler får jobb

Det fortsatt goda konjunkturläget i kombinationen med en fortsatt snabb befolkningstillväxt bidrar till att Arbetsförmedlingen bedömer att antalet förvärvsarbetande kommer fortsätta öka i Jönköpings län. Totalt bedöms 1 800 fler ha ett jobb mot slutet av 2019.

Annons

Majoriteten av dessa kommer att vara utrikes födda. Jobben blir fler inom såväl privata och offentliga tjänstesektorn som inom bygg och industri. Endast inom jord- och skogsbruk bedöms antalet jobb minska fram till slutet av 2019. Inom handeln samt offentlig förvaltning bedöms antalet jobb förbli oförändrat står det i rapporten.

Bristen är utbredd

Procentuellt ökar antalet förvärvsarbetande i länet med 1,0 procent nästa år. Detta är en dämpning jämfört med tidigare år vilket dels beror på den lugnare tillväxttakten i ekonomin och dels på den fortsatt höga arbetskraftsbristen. Bristen är utbredd inom både privat och offentlig sektor och hämmar jobbtillväxten inom ett stort antal yrken. Bland offentliga arbetsgivare är det vanligt att man anpassar kraven för att kunna rekrytera.

En fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, i kombination med ett tydligt lägre inflöde av nya arbetssökande från andra länder, bidrar till att arbetslösheten nu minskar i en snabb takt i Jönköpings län. Utvecklingen bedöms fortsätta 2019 då antalet inskrivna arbetslösa bedöms minska med ytterligare 400 personer motsvarande en arbetslöshetsnivå på 5,4 procent fjärde kvartalet. I riket spås den ligga på 6,5 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Att förbättra arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter blir en knäckfråga på länets arbetsmarknad de kommande åren. Efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer vara fortsatt hög de kommande åren och mycket tyder på att det dessutom kommer behövas nya kompetenser som inte finns på arbetsmarknaden idag. Detta innebär att utbildning, omskolning och kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan